De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Begroting 2015-2018 vastgesteld door gemeenteraad

Wethouder Financiën Eelco Eerenberg is tevreden: ‘We zijn er in geslaagd het gemeentelijk huishoudboekje op orde te brengen, terwijl we daarnaast fors investeren in de stad onder meer op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en onderwijs.'

De definitieve begroting is voor iedereen hier in te zien. Daar kunt u ook de complete teksten van de amendementen (wijzigingen) en moties vinden. Een groot deel van de wijzigingen stamt van de motiemarkt waarop inwoners en instellingen uit Enschede hun ideeën voor de begroting konden verkopen aan raadsleden.

Solide financieel beleid
Het college van B&W heeft haar coalitieakkoord vertaald in een meerjarenbegroting. Onder het motto Duurzaam Samen Sterker wil het college de komende vier jaar vooral inzetten op het vergroten van de economische kracht van Enschede. Hierdoor wordt de inkomenspositie van de  inwoners beter en worden zij minder afhankelijk van de overheid. Door de financieel en economische moeilijke tijden en de rijksbezuinigingen moest er fors bezuinigd worden. Een van de uitgangspunten daarbij was dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is.

Wijzigingen 
De gemeenteraad heeft de een aantal wijzigingen (amendementen) in de door het B&W voorgestelde begroting aangebracht:

  • De bezuiniging op natuur- en milieueducatie van 20.000 per jaar gaat niet door. Het bedrag moet gevonden worden binnen het duurzaamheidsbudget.
  • TV Enschede FM krijgt eenmalig 100.000 euro en daarnaast 50.000 euro per jaar extra. Het college heeft de opdracht gekregen om resultaatafspraken te maken met TV Enschede FM over haar rol in de communicatie van de gemeente met haar inwoners middels het programma 053 en over uitzendingen vanuit en over de verschillende Enschedese wijken. En om ‘voor de zomer van 2015 met een strategisch communicatieplan te komen, waarin de positie, beoogde doel en rol van externe communicatiepartners zoals TV Enschede FM, Twente Promotion, Enschede Promotie, etc. aan de raad wordt gepresenteerd, mede in relatie tot de interne organisatie, beschikbare interne capaciteit en communicatiedoelstellingen van de gemeente Enschede in zijn geheel.’ Op basis daarvan wil de raad een besluit nemen over de positie van Enschede FM in de communicatiemix van de gemeente.
  • Er wordt in 2015 eenmalig 50.000 euro beschikbaar gesteld aan de Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren Enschede voor het project Valpreventie. Vanaf  2016 is er structurele financiering.
  • Er wordt eenmalig voor 2015 78.000 euro vrij gemaakt uit de taakstelling openbare ruimte met als doel fonteinen in werking te houden.
  • Voor de financiering van een aantal wijzigingen wordt in totaal 228.000 gebruikt uit de reserve wijkbudgetten.
  • Het resterende bedrag van 372.000 wordt behouden in afwachting van een voorstel voor een nieuw beheerssysteem en herziene spelregels voor het toekennen van wijkbudgetten, dat in juli 2015 aan de raad voorgelegd moet worden.

Wilt u meer weten over deze begroting? Lees dan hier verder.